'Ik heb de ring verkocht. Hier hebt u wat geld voor de last die ik u bezorgd heb.''O je, je. Wat ontroert mij dat, o Madonna

Vgl 4419

Zie ook: 4419 

Johann Strauss, Oje, o je wie rührt mir das.